[vc_row][vc_column][vc_column_text woodmart_inline=“no“ text_larger=“no“]MEDIA PLANET- online prodavnica

USLOVI KORIŠĆENJA

Ovim uslovima korišćenja (u daljem tekstu: „Uslovi korišćenja“) se reguliše pravni/ugovorni odnos između privrednog društva:

  • Poslovno ime: MEDIA PLANET doo Beograd-Novi Beograd;
  • Sedište: ul. Bulevar Mihajla Pupina 10d/116, Beograd-Novi Beograd;
  • Odgovorno lice: Direktor Srđan Manojlović;
  • Matični broj: 20835737;
  • PIB: 107608019;
  • Pretežna delatnost: Delatnost reklamnih agencija;
  • Tekući račun: 205-252954-57;
  • Naziv veb stranice: mediaplanet.co.rs;
  • Broj telefona: 065/3231-181;
  • Adresa za prijem elektronske pošte: office@smvideodownload.com;

koje je vlasnik i pod čijom kontrolom je internet prodavnica pod nazivom www.mediaplanet.co.rs odnosno GoBloom (u daljem tekstu: „Internet prodavnica“)

i

korisnika, propisani su uslovi i pravila korišćenja Internet prodavnice, prava i obaveze korisnika prema Internet prodavnici i uslugama koje Internet prodavnica pruža, a na koje korisnici pristaju prihvatanjem ovih Uslova korišćenja.[/vc_column_text][vc_column_text woodmart_inline=“no“ text_larger=“no“]ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA:

 „Usluga“ – usluga koju pruža Internet prodavnica, odnosno usluga onlajn prodaje proizvoda koji su namenjeni deci, među kojima su slikovnice, bojanke, knjižice “učimo da crtamo”, časopisi za decu, proizvodi brendova AMOS, FIORELLO, SMART GAMES, NOVA COLOR i BRONS, kao i svi drugi proizvodi koji su predstavljeni na veb-sajtu Internet prodavnice (u daljem tekstu: “Proizvod/Proizvodi”);

„Kupac“ – fizičko lice koje vrši onlajn kupovinu Proizvoda, čijim prihvatom ponude od strane Davaoca usluge stupa u ugovorni odnos sa Internet prodavnicom, a koje je prethodno bilo Posetilac veb-sajta ili Registrovani korisnik. Pojam Kupca označava i lice koje je izjavilo reklamaciju u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača;

„Posetilac veb-sajta“ – fizičko lice koje pristupa sadržaju veb-sajta;

“Registrovani korisnik” – fizičko lice koje je kreiralo Nalog na vebsajtu www.mediaplanet.co.rs;

“Nalog” – opcija kreiranja korisničkog naloga putem vebsajta www.mediaplanet.co.rs a kojom Posetilac veb-sajta kreira nalog na veb-sajtu klikom na polje “Registruj se” i unosom korisničkog imena, adrese e-pošte i šifre;

„Primalac obaveštenja” – lice koje je Korisnik usluge ili Posetilac veb-sajta, a koje je prihvatilo opciju primanja obaveštenja o novostima i promotivnim ponudama Davaoca usluge;

„Korisnik“ – zajednički naziv za Kupca, Registrovanog korisnika, Posetioca veb-sajta i Primaoca obaveštenja;

„Internet prodavnica“ „Davalac usluge“ – veb stranica pod nazivom www.mediaplanet.co.rs  koja je u vlasništvu i pod kontrolom privrednog društva MEDIA PLANET doo Beograd-Novi Beograd, iz Beograda-Novi Beograd, sa sedištem na adresi ul. Milutina Milankovića br. 23, Beograd-Novi Beograd, MB: 20835737, PIB: 107608019, koje svoju poslovnu delatnost obavlja putem Internet prodavnice, odnosno onlajn.

„Administrator“ – lice koje je nadležno za upravljanje i uređivanje Internet prodavnice i koje je zaduženo za interakciju sa Korisnicima;

„Cena“ – iznos naknade za svaki konkretan Proizvod, istaknut na Internet prodavnici pored samog Proizvoda, koji je izražen u dinarima, a koji se Korisniku usluge naplaćuje pouzećem ili direktnom bankovnom transakcijom sa tekućeg računa Korisnika usluge;

„Opis proizvoda“ – deo otvorene veb-stranice usled klika na Proizvod, a koja omogućava Korisniku da sazna više o konkretnom Proizvodu, njegovim dimenzijama, proizvođaču, distributeru kao i zemlji porekla;

„Dodaj u korpu“ – dodavanje Proizvoda (prema vrsti i količini Proizvoda) na listu klikom na odgovarajuće polje na Internet prodavnici, a koje prethodi i olakšava korišćenje Usluge;

„Korpa“ – prikaz Proizvoda koje je Korisnik odabrao i dodao na listu, odnosno prikaz njihove fotografije, pojedinačne Cene, količine i ukupne Cene, koji prethodi slanju Ponude i korišćenju Usluge;

“Iskoristite kupon” – opcija koja omogućava Kupcu da unese određeni broj kupona, čime ostvaruje popust na Cenu za konkretan Proizvod koji naručuje;

„Pristajanje na opšte uslove poslovanja“ – polje na Internet stranici koje se obavezno mora prihvatiti u cilju realizacije Usluge, odnosno polje čijim se odabirom (klikom na isto)  izričito prihvataju ovi Uslovi korišćenja;

„Nastavi sa plaćanjem“ – opcija koja sledi nakon Dodavanja u korpu odabranih Proizvoda, koja preusmerava Korisnika na stranicu gde je potrebno da unese podatke potrebne za korišćenje Usluge, odnosno na stranicu gde Korisnik može da unese detalje za naplatu;

„Detalji za naplatu“ – obrazac koji se nalazi na Internet prodavnici, koji popunjava Korisnik koji želi da izvrši porudžbinu, a koji se sastoji od obaveznog unosa e-pošte, broja telefona, imena i prezimena, naziva grada, poštanskog broja, naziva ulice i broja, koda kupona, podaci o drugoj adresi na kojoj se vrši slanje, kao i od opcionog unosa naziva preduzeća, PIB-a i matičnog broja, a koji se čuvaju i obrađuju u skladu sa Politikom privatnosti koja se može pronaći na adresi: https://smvideodownload.com/politika-privatnosti/  na internet Prodavnici. Korisnik ove podatke unosi prilikom poručivanja Proizvoda, a nakon dodavanja Proizvoda u Korpu, prihvata ovih Uslova korišćenja, nakon čega bira opciju “Naručite”;

„Način plaćanja“ – izbor plaćanja koje može biti izvršeno pouzećem prilikom dostave od strane kurirske službe ili direktnom bankovnom transakcijom sa tekućeg računa Korisnika usluge, a koji izbor Korisnik vrši klikom na odgovarajuće polje na Internet prodavnici koje se nalazi na stranici na koju se Korisnik preusmerava nakon odabira opcije Nastavi sa plaćanjem;

“Vaša narudžbina” – deo veb stranice koji se otvara prilikom klika na polje Nastavi sa plaćanjem, a u čijem delu se nalaze podaci o Proizvodu, Ceni, ukupnoj Ceni i Načinu plaćanja; 

„Naručite“ – aktivna radnja Korisnika kojoj prethodi biranje Načina plaćanja, popunjavanja praznih polja u okviru Detalja za naplatu, a koja se ima smatrati slanjem ponude koja je bliže definisana prikazom Vaše narudžbine;

„Prihvat ponude“ – obaveštenje od strane Internet prodavnice koje se automatski šalje nakon prijema Ponude na e-mail adresu Kupca koju je naveo prilikom Registracije podataka, a koja se ima smatrati prihvatom ponude;

„Ponuda i prihvat ponude“ – predstavljaju sastavni deo ugovora;

„Želim da primam informacije o novostima i ekskluzivnim ponudama / Subscribe to our newsletter“– opcija na Internet prodavnici koja omogućava Korisniku da da Internet prodavnici svoju izričitu saglasnost za obrađivanje i čuvanje ličnih podataka u svrhe slanja obaveštenja o novostima i promotivnim ponudama;

„Internet platna transakcija“ – platna transakcija nastala korišćenjem platne kartice posredstvom interneta;

„Platna kartica“ – platne kartice sledećih kartičarskih asocijacija:

MasterCard svih banaka izdavalaca; VISA svih banaka izdavalaca; DinaCard svih banaka izdavalaca;

„Autorizacija“ – postupak provere validnosti i raspoloživosti sredstava na Platnoj kartici Korisnika usluge u trenutku kupovine Usluge korz slanje SMS ili Token koda;

„Banka“ – „Komercijalna banka a.d. Beograd“;

„Prava intelektualne svojine“ – prava na žigovima, dizajnu, subjektivna autorska prava i prava srodna autorskim koja su regulisana važećim Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima i drugim pozitivno pravnim propisima Republike Srbije kojim se direktno ili indirektno regulišu pitanja prava intelektualne svojine;

„Politika privatnosti“ – opšti akt Internet prodavnice koji predstavlja sastavni deo ovih Uslova korišćenja, a kojim se Korisnici informišu o tome koji lični podaci se prikupljaju od strane Internet prodavnice, koja je svrha i osnov njihove obrade, dužina čuvanja podataka, pouke o pravima Korisnika, procedure u slučaju incidenata, kao i saglasnost Korisnika da Internet prodavnica u svojstvu rukovaoca može prikupljati, obrađivati i čuvati njegove lične podatke;[/vc_column_text][vc_column_text woodmart_inline=“no“ text_larger=“no“]1. UVODNE ODREDBE

1.1. Kako bi Korisnici mogli da pristupe Internet prodavnici i upoznaju se sa njenim sadržajem i načinom funkcionisanja, poželjno je da pročitaju ove Uslove korišćenja i Politiku privatnosti, dok je za korišćenje Usluge, odnosno kupovinu Proizvoda neophodno da prihvate ova dva dokumenta čime potvrđuju da su saglasni sa svim pravilima i uslovima korišćenja Internet prodavnice, koji su regulisani ovim dokumentima.

1.2. Internet prodavnica može promeniti Uslove korišćenja kada za to postoji potreba u cilju unapređenja, bržeg i efikasnijeg funkcionisanja Internet prodavnice, kao i u ostalim slučajevima uz isticanje izmena na veb-sajtu Internet prodavnice.

1.3. Uslugu Internet prodavnice može da koristi punoletno lice koje ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije i koje je sposobno da izvrši slanje Ponude i preuzme obeveze koje iz te radnje nastaju (naročito obaveze vezane za plaćanje Cene za ugovorenu Uslugu).

1.4. Prihvatom ovih Uslova korišćenja Korisnici usluge potvrđuju da ispunjavaju uslove iz člana 1.3.

2. PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

2.1. Sva prava, uključujući, ali ne ograničavajući se na Prava intelektualne svojine na kompletnom sadržaju postavljenom od strane Internet prodavnice, kao i izgledu i dizajnu koji se prikazuje na Internet prodavnici pripadaju isključivo Internet prodavnici.

2.2. Internet prodavnica ima pravo na isključivo ekonomsko iskorišćavanje prava iz stava 2.1. ovih Uslova korišćenja.

3. PLAĆANJE USLUGE

3.1. Naknada za korišćenje Usluge naplaćuje se od Korisnika usluge, i to na tri načina:

– uplatom koja se vrši pouzećem;
– plaćanjem virmanom;
– plaćanjem platnim karticama.

3.2. Nakon odabira opcije Nastavi sa plaćanjem, Korisniku se pruža mogućnost odabira jednog od tri Načina plaćanja Usluge, i to aktivnom radnjom koja se ogleda u kliku na odgovarajuće polje na Internet prodavnici.

3.3. Ukoliko se Korisnik usluge odluči za opciju plaćanja pouzećem, plaćanje će se vršiti u skladu sa pravilima kurirske službe iz člana 5.8. ovih Uslova korišćenja koja se prikazuju na adresi: https://www.aks.rs/opsti-uslovi/, kao i u skladu sa posebnim cenovnikom koji će biti prikazan na Internet prodavnici, odnosno na adresi: https://www.aks.rs/cenovnik/.

3.4. Platne transakcije se mogu vršiti isključivo u dinarima kao zvaničnoj valuti Republike Srbije (RSD).

3.5. Plaćanje preko platne kartice – sprovodi se uz pomoć poslovne banke „Komercijalna banka a.d. Beograd“ (u daljem tekstu: „Banka“) tako što Davalac usluge preusmerava Korisnike usluge na zaštićeni veb-sajt Banke predviđen za unos podataka o platnoj kartici koji su neophodni za izvršenje transakcije.

3.5.1. Davalac usluge koristi tzv. Purchase ili SMS (SingleMessage) tip transakcije – podrazumeva on-line naplatu sredstava sa računa kartice Korisnika usluge prilikom naručivanja Usluge, tj. zaduženje računa Korisnika usluge se dešava istovremeno sa autorizacijom.

3.5.2. Davalac usluge nema pristup broju Platne kartice, datumu isticanja, PIN-u, CVV ili CVC2 broju, niti će takve podatke tražiti od Korisnika usluge.

3.5.3. Platne transakcije se mogu vršiti isključivo u dinarima kao zvaničnoj valuti Republike Srbije (RSD).

3.6. Posebna pravila plaćanja platnim karticama u skladu sa uputstvom Banke za rad e-commerce servisa

Kada je plaćanje Platnim karticama iz člana 3.5. u pitanju, Davalac usluge je uspostavio sledeća pravila:

3.6.1. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

3.6.2. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica Banke, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama Banke. Niti jednog trenutka podaci o Platnoj kartici nisu dostupni Internet prodavnici.

3.6.3. U slučaju povraćaja sredstava Korisniku usluge koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od Platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Davalac usluga je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro metoda plaćanja i DinaCard metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Davaoca usluga obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika Platne kartice.

3.6.4. Nakon realizovanog procesa plaćanja, a bez obzira na ishod plaćanja (uspešno ili neuspešno), Davalac usluga Korisniku usluge predočava potvrdu o plaćanju, koja sadrži sledeće elemente:

– podaci o tome da li je račun zadužen uspešno ili neuspešno;
– podaci o Internet prodavnici (naziv, matični broj, PIB, adresa);
– podaci o Korisniku usluge (ime i prezime, adresa i sl.);
– specifikaciju naručenih Proizvoda (pojedinačnu cenu, količinu, ukupnu cenu);
– podaci o transakciji, odnosno datum i vreme transakcije i parametre dodeljene od strane Banke – AUTH_CODE, PAYMENT_ID i TRANSACTION_ID.

3.6.5. Davalac usluga prihvata sve validno prezentovane Platne kartice bez zahtevanja dodatnih informacija koje inače nisu neophodne za realizaciju transakcije, kao i bez obaveštenja sa izjavom da postoji iznos transakcije ispod ili iznad koga prodavac neće prihvatiti inače validnu VISA, EC/MC, Maestro platnu karticu i DinaCard platnu karticu.

3.6.6. Postupak Davaoca usluge iz člana 3.6.5. ne sprečava Davaoca usluge da objavi maksimalni i minimalni iznos transakcije koji primenjuje bez obzira na metod plaćanja, a bez diskriminacije u pogledu favorizovanja određene vrste Platne kartice i Načina plaćanja.

3.6.7. Nakon završenog procesa poručivanja Proizvoda, a neposredno pre iniciranja naplate narudžbine, Davalac usluge je u obavezi:

– da svakoj prihvaćenoj narudžbini dodeli jedinstveni identifikacioni broj (JIB). JIB narudžbine je potrebno da jednoznačno i precizno upari sa parametrima koji će naknadno biti dodeljeni u procesu plaćanja od strane Banke i to: TRANSACTION_ID i AUTH_CODE;

– da Korisniku usluge jasno i nedvosmisleno predoči specifikaciju narudžbine, sa pojedinačnom i ukupnom cenom naručene Usluge;
– da obezbedi eksplicitnu i nedvosmislenu saglasnost Korisnika usluge da je upoznat sa (opštim) uslovima kupovine objavljenim na e-commerce prodajnom mestu, koja saglasnost se realizuje u vidu check box-a.
3.7. Dostavnica o isporučenim uslugama

3.7.1. Davalac usluge je u obavezi da obezbedi jasan i pouzdan dokaz da je Usluga omogućena Korisniku usluge, odnosno osobi ovlašćenoj od Korisnika usluge, pa će u skladu sa tim Davalac usluge obezbediti postojanje jasnog dokaza kojim se potvrđuje da je poručena Usluga i pružena Korisniku usluge, sa dostupnom oznakom o datumu i vremenu isporuke.
3.7.2. Dokaz iz člana 3.7.1. se može sastojati od potvrde o preuzetoj pošiljci, ukoliko je isporuka izvršena poštom ili drugom kurirskom službom.
3.7.3. Davalac usluge je u obavezi da u periodu od 3 (tri) godine od momenta nastanka transakcije, na bezbedan i siguran način arhivira sve dokaze opisane u članu 3.7.2.
3.7.4. Dostava Proizvoda će se obavljati od strane Davaoca usluge prema utvrđenim cenama koje se mogu videti u tabeli na stranici veb-sajta, a koje zavise od udaljenosti mesta isporuke Proizvoda.
3.7.5. Dostavu obavlja kurirska služba za vršenje dostave koja naplatu isporuke Proizvoda na označenu adresu vrši prema svom tarifniku.

4. PRAVILA PONAŠANJA KORISNIKA

4.1. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, Korisnici se obavezuju da sve aktivnosti na Internet prodavnici preduzimaju u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, dobrim poslovnim običajima, pravilima morala, poslovnom etikom i načelom savesnosti i poštenja.

4.2. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, Korisnici se naročito obavezuju da:

– će izvršavati svoje obaveze predviđene ovim Uslovima korišćenja;
– neće zloupotrebiti sadržaj na Internet prodavnici;
– neće davati lažne podatke o svom identitetu niti činiti delo krađe tuđeg identiteta;
– će pružati samo tačne i istinite informacije;
– neće otkrivati informacije ili dokumenta do kojih dođu na bilo koji način, osim ukoliko je to u skladu sa relevantnim važećim zakonom, ili ako je ovlašćenje za takvo otkrivanje dato od strane Internet prodavnice;
– neće koristiti robote, pauke i druga autorizovana sredstva za pristup Internet prodavnici;
– neće preduzeti bilo koju radnju koja jeste, ili bi mogla da bude veliko opterećenje za funkcionisanje Internet prodavnice;
– neće kopirati, menjati ili javno prikazivati bilo koji sadržaj koji se nalazi na Internet prodavnici, bez prethodnog izričitog pismenog odobrenja Internet prodavnice;
– neće ometati ili pokušati da ometaju pravilan rad Internet prodavnice ili bilo koje druge aktivnosti koja se sprovodi na ili sa Internet prodavnice.

5. FUNKCIONISANJE INTERNET PRODAVNICE I PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA

5.1. Da bi Korisnik usluge stekao to svojstvo i pravo na korišćenje Usluge, odnosno slanje Ponude Davaocu Usluge, neophodno je da neposredno pre odabira opcije “Naručite“ Pristane na opšte uslove poslovanja, te na taj način prihvati ove Uslove korišćenja i Politiku privatnosti.

5.2. Svaki Korisnik može slobodno da pregleda Proizvode na Internet prodavnici, kao i sadržaj Internet prodavnice, bez nastanka obaveze iz člana 5.3.

5.3. Tek nakon slanja Ponude od strane Korisnika usluge, а nakon realizacije svih koraka koji prethode Ponudi (dodavanje Proizvoda u Korpu, Nastavi sa plaćanjem, Detalji za naplatu, Pristajanje na opšte uslove poslovanja, Naručite) i nakon Prihvata ponude od strane Davaoca usluge, Posetilac vebsajta/Registrovani korisnik postaje Kupac i stupa u ugovorni odnos sa Internet prodavnicom koji se tiče njegove obaveze da plati Cenu, dok za Internet prodavnicu nastaje obaveza da isporuči odabrane Proizvode.

5.4. Prihvatom ponude od strane Davaoca usluge se smatra trenutak dospeća elektronske poruke o prihvatu Ponude Korisnika usluge na elektronsku adresu koju je Korisnik usluge naveo prilikom Registracije podataka, a neposredno pre slanja Ponude.

5.5. Pre slanja Ponude, Korisnik može u svakom trenutku odabirom opcije “Vaša korpa” da pregleda odabrane Proizvode radi provere i izvrši izmene ukoliko je to neophodno.

5.6. Korisnik se može detaljnije upoznati sa karakteristikama Proizvoda na veb-sajtu, jednostavnim klikom na željeni Proizvod i pregledom cele internet stranice u okviru koje se nalazi Proizvod, konkretno u delu Opis proizvoda.

5.7. Korisnik usluge plaća Cenu za poručene Proizvode nakon što odabere Način plaćanja, u skladu sa članom 3.1. ovih Uslova korišćenja.

5.8. Internet prodavnica svoju obavezu isporuke Proizvoda Korisniku usluge vrši posredstvom kurirske službe: “AKS EXPRESS KURIR DOO ŠABAC”, sa sedištem na adresi ul. Obilazni put bb, Šabac, sa matičnim brojem: 17575708.

5.9. Isporuka Proizvoda se vrši isključivo na teritoriji Republike Srbije.

5.10. Cena isporuke koju plaća Korisnik usluge određena је cenovnikom kurirske službe iz člana 5.8.

5.11. Korisnik usluge je dužan da isporučene Proizvode pregleda i da na njih stavi primedbe koje se tiču eventualne nesaobraznosti ili oštećenja, odnosno druge primedbe koje se tiču isporuke, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 2 (dva) dana od isporuke, bilo kuriru kurirske službe iz člana 5.8, bilo samoj Internet prodavnici putem e-mail adrese: office@smvideodownload.com.

5.12. Na sva pitanja koja se tiču isporuke, a koja nisu regulisana ovim Uslovima korišćenja, primenjivaće se važeći propisi Republike Srbije koji regulišu trgovinu, kao i pravila kurirske službe iz člana 5.8.

5.13. Internet prodavnica sadrži opciju obaveštavanja o novostima i promotivnim ponudama Davaoca usluge u vidu newsletter-a, a Korisnik je u mogućnosti da se prijavi na newsletter tako što će unosom e-mail adrese kroz popunjavanje polja u delu “Detalji za naplatu” ili prilikom vršenja registracije Naloga, uneti svoju e-mail adresu i kliknuti na polje „Želim da primam informacije o novostima i ekskluzivnim ponudama“, koje označava njegov pristanak, te na taj način postati Primalac obaveštenja.

5.14. U svakom trenutku Primalac obaveštenja može odustati od datog pristanka, i to klikom na link koji će biti dostupan u e-mailu kojim se dostavlja newsletter. Nezavisno od mogućnosti odjavljivanja putem linka dostavljenog u e-mailu, Primalac obaveštenja se može obratiti Davaocu usluge preko kontakt podataka koji će biti dostupni klikom na polje “Kontakt”, te na taj način odustati od datog pristanka za obaveštavanje o novostima i promotivnim ponudama Davaoca usluge.

5.15. Korisnik može Davaocu usluge postavljati pitanja u vezi sa Proizvodima i servisom, odnosno pružanjem Usluge, klikom na polje „Kontakt“, na koji način može Davaoca usluge direktno kontaktirati na osnovu instrukcija dobijenih na Internet prodavnici.

5.16. Kreiranjem Naloga na veb-sajtu Davaoca usluge, Posetilac veb-sajta postaje Registrovani korisnik i time mu se omogućava opcija pregleda istorije porudžbina kao i mogućnost pamćenja Proizvoda iz Korpe prilikom svakog sledećeg pristupa Nalogu. Registrovani korisnik ima opciju promene pristupne šifre u svakom trenutku, unosa adrese za naplatu kao i adrese za isporuku koja ostaje upamćena prilikom svake naredne kupovine.

5.17. Povraćaj novca

5.17.1. U slučaju vraćanja Proizvoda i povraćaja sredstava Kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od Platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Davalac usluga je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro metoda plaćanja i DinaCard metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Davaoca usluga obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika Platne kartice.

5.17.2. U slučaju da je plaćanje izvršeno pouzećem, povraćaj sredstava će biti izvršen na tekući račun Kupca, u dogovoru sa njim.

5.17.3. Na sva pitanja koja se tiču povraćaja novca, a nisu regulisana ovim Uslovima korišćenja, primenjivaće se odredbe Pravilnika i važećih zakonskih i podzakonskih akata Republike Srbije.

5.18. Dostava Uslova korišćenja i propratne dokumentacije

5.18.1. Prilikom Prihvata ponude, Kupcu će biti dostavljeni kao sastavni deo elektronske poruke iz člana 5.4 isprava o ugovoru o prodaji na daljinu, obrazac o odustanku od ugovora, kao i ovi Uslovi korišćenja, koji se nalaze na Internet prodavnici i koje je Korisnik usluge prihvatio neposredno pre slanja Ponude, a na koji način se Korisnik usluge obaveštava da je naručivanje konkretnog Proizvoda uspešno realizovano.

6. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI I PRAVA INTERNET PRODAVNICE

6.1. Internet prodavnica ima diskreciono pravo da onemogući Korisniku pristup Internet prodavnici, kao i korišćenje Usluge u sledećim slučajevima:

– ako posumnja da Korisnik preduzima prevarnu radnju;
– ako Korisnik ne izvršava svoje obaveze u skladu sa ovim Uslovima korišćenja;
– ako Korisnik usluge ne ispuni svoju obavezu koja nastane korišćenjem Usluge;
– ako Internet prodavnica utvrdi da se Korisnik ponašanjem protivnim Uslovima korišćenja nanosi štetu Internet prodavnici;
– iz drugih razloga za koje Internet prodavnica utvrdi da su opravdani ili celishodni.

6.2. Ukoliko Korisnik kršenjem neke odredbe ovih Uslova korišćenja prouzrokuje bilo koji vid štete, gubitaka ili troškova Internet prodavnici, Internet prodavnica ima pravo da zahteva od Korisnika nadoknadu štete, gubitaka i/ili troškova.

6.3. U slučaju bilo kakvog spora, Internet prodavnica ima pravo da na zahtev suda ili drugog nadležnog organa, dostavi svu dokumentaciju koju je Korisnik dostavio Internet prodavnici i/ili informacije koje se odnose na Korisnika.

7. POLITIKA REKLAMACIJE

7.1. Postupak reklamacije

7.1.1. Ukoliko se pojavi potreba da Kupac istakne nesaobraznost Proizvoda, Davalac usluge će ispuniti sve obaveze definisane Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu skraćeno: ZZP).

7.1.2. Ukoliko Kupac želi da započne proces reklamacije, potrebno je da nam se obrati na email office@smvideodownload.com ili telefon 064/8872-462 svakim radnim danom od 08 do 16h kako bi mu Davalac usluge poslao Reklamacioni zahtev ili isti može da preuzme na link-u https://smvideodownload.com/wp-content/uploads/reklamacioni-zahtev-i-potvrda.pdf i da ga pošalje Davaocu usluge na email office@smvideodownload.com.

7.1.3. Nakon što Kupac pošalje Reklamacioni zahtev, Davalac usluge će Kupcu izdati elektronsku potvrdu o prijemu reklamacije, odnosno saopštiti pod kojim brojem je ista zavedena.

7.1.4. Davalac usluge bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema popunjenog obrasca zahteva za reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovara Kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju Kupca sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako rešiti reklamaciju ukoliko je prihvata. Rok ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja zahteva, ukoliko se Kupac i Prodavac nisu saglasili drugačije.

7.1.5. Ovlašćeno lice Davaoca usluge rešava reklamaciju na način što odlučuje da li istu prihvata ili ne. Prilikom prihvata reklamacije ovlašćeno lice može dati predloge u skladu sa odredbama ZZP-a. Kada Kupac odbije predlog rešavanja reklamacije, ovlašćeno lice Davaoca usluge će, u skladu sa ZZP-om i drugim propisom, opštim aktima, dobrom poslovnom praksom i načelom savesnosti i poštenja, nastojati da sa Kupcem pronađe najbolji način rešavanja reklamacije. Kada ovlašćeno lice Davaoca usluge utvrdi da je protekao rok za reklamaciju ili da reklamacija nije opravdana, o tome obaveštava Kupca dostavljanjem pisanog odgovora na reklamaciju u kome se jasno navode razlozi neprihvatanja reklamacije, a sve u skladu sa ZZP-om.

7.1.6. Troškove koji nastanu po osnovu odobrene reklamacije snosi Davalac usluge.

7.2. Pravo na odustanak od ugovora i povraćaj novca

7.2.1. U slučaju odustanka od ugovora, Kupac ima pravo na povraćaj novca.

7.2.2. ZZP za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo Kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada je predmetna roba dospela u njegovu državinu, bez navođenja razloga u skladu sa članom 28 ZZP-a. Kupac svoje pravo na odustanak od ugovora ostvaruje popunjavanjem posebnog obrasca za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu u elektronskoj formi u gore navedenom roku, a koji obrazac se može naći na adresi: https://smvideodownload.com/wp-content/uploads/obrazac-za-odustanak-od-ugovora.pdf

7.2.3. Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu/Davaocu usluga. U slučaju odustanka od ugovora, potrošač/Kupac ima pravo na povraćaj novca u roku od 14 dana od kada je Davalac usluga primio obrazac o odustanku i ukoliko je utvrdio da Proizvod nije korišćen, a sve uskladu sa članom 33. ZZP-a. Kupac je dužan da vrati robu Prodavcu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Kupac je dužan da robu vrati u njenoj originalnoj ambalaži, uz prateći dokaz o njenoj kupovini. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica upotrebe robe na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Po prijemu obrasca za odustanak od ugovora, utvrdiće se da li je Proizvod korišćen. Ukoliko se utvrdi da je Proizvod korišćen, odbiće se vraćanje cene.

8. REŠAVANJE SPORA SA INTERNET PRODAVNICOM

8.1. Na sve sporove i pravna pitanja koja proisteknu iz odnosa Korisnika sa Internet prodavnicom, ugovara se primena procesnog i materijalnog prava Republike Srbije, kao i forum suda iste zemlje.

8.2. Korisnici i Internet prodavnica su saglasni da će sve eventualne nesporazume rešavati mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, saglasni su da će za sporove biti nadležan stvarno nadležan sud u Beogradu.

8.3. Svi zahtevi/tužbe koje Korisnici podnesu protiv Internet prodavnice, odnosno sporovi koje Korisnici pokrenu protiv Internet prodavnice, moraju biti rešeni u skladu sa uslovima i pravilima koji su predviđeni ovim Uslovima korišćenja, Zakonom o obligacionim odnosima Republike Srbije, kao i drugim važećim propisima Republike Srbije koji regulišu materiju ovih Uslova korišćenja.

9. PRIVATNOST I POVERLJIVOST PODATAKA

9.1. Internet prodavnica se obavezuje da čuva privatnost, te prikuplja i koristi samo neophodne, osnovne podatke o Korisnicima i podatke neophodne za svoje poslovanje i informisanje Korisnika u skladu sa Politikom privatnosti, dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci koje Internet prodavnica prikuplja se strogo čuvaju i dostupni su samo licima kojima su ti podaci nužni za obavljanje poslova Internet prodavnice.

9.2. Stupanje u pravni odnos sa Internet prodavnicom uslovljeno je prihvatom Politike privatnosti, koja je sastavni deo ovih Uslova korišćenja i nalazi se u njihovom prilogu, te usluge Internet prodavnice ne mogu da bude korišćene od strane Korisnika koji se protive da njihovi podaci budu korišćeni na način predviđen u Politici privatnosti.

9.3. Svi podaci o Korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo Administratorima Internet prodavnice kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla i izvršenje ugovorne obaveze Internet prodavnice, a Internet prodavnica je odgovorna za poštovanje načela zaštite privatnosti Korisnika u skladu i na način predviđen Politikom privatnosti.

9.4. Kada je u pitanju korišćenje kontakata Korisnika u svrhe marketinga, ono se vrši na osnovu njihove izričite saglasnosti, a Korisnici imaju mogućnosti neprihvatanja takvog korišćenja, sve u skladu sa Politikom privatnosti.

9.5. Davalac usluge će vršiti promociju Proizvoda Korisnicima koristeći lične podatke dobijene kroz obradu e-commerce transakcije, samo u slučaju da Korisnik odabere opciju „Želim da primam informacije o novostima i ekskluzivnim ponudama“, a koja se nalazi na Internet prodavnici, čijim odabirom lice postaje Primalac obaveštenja.

9.6. Lični i adresni podaci Korisnika koji se predočavaju Davaocu usluge prilikom procesa kupovine smatraju se poslovnom tajnom, a Davaocu usluge je zabranjeno prodavanje, naručivanje, obezbeđivanje ili razmena Korisnikovog imena ili informacija o tekućem računu u bilo kojoj formi trećoj strani, osim ako je treća strana Banka ili nadležni državni organ.

9.7. Internet prodavnica se obavezuje da od Korisnika neće zahtevati i arhivirati u bilo kojoj formi, bilo elektronskoj ili materijalnog, podatke vezane za platnu karticu kojom se transakcija realizuje a posebno broj kartice, datum isticanja, CVC2 i CVV broj, itd.

9.8. Davalac usluge štiti bezbednost ličnih i poverljivih podataka na način opisan u članu 11.

10. BRISANJE LIČNIH PODATAKA

10.1. Svi lični podaci Korisnika usluge brišu se nakon izvršenja ugovornih obaveza koje su u vezi sa poručenim Proizvodima, odnosno Uslugom, osim ako je drugačije propisano ovim Uslovima korišćenja, Politikom privatnosti ili zakonom.

10.2. Izuzetno od člana 10.1, Internet prodavnica neće pristupiti brisanju informacija/podataka koji se odnose na konkretnog Korisnika usluge, a koji nije izvršio svoje ugovorne obaveze prema Internet prodavnici u vezi sa Uslugom, ili ukoliko Internet prodavnica prema važečim propisima ima pravo/obavezu da određene podatke o Korisniku usluge čuva.

10.3. Izuzetno od člana 10.1, Internet prodavnica neće pristupiti brisanju informacija/podataka o Registrovanom korisniku, kao i o Primaocu obaveštenja.

10.4. Internet prodavnica ima diskreciono pravo da zabrani pristup Internet prodavnici Korisniku, u slučajevima navedenim u članu 6. ovih Uslova korišćenja, kao i Korisniku usluge ukoliko je prema njemu izvršila sve ugovorne obaveze koje se tiču konkretne Usluge.

11. BEZBEDNOST

11.1. Korisnici su odgovorni za održavanje bezbednosti adrese svoje e-pošte, kao i uređaja sa kog pristupaju Internet prodavnici i u potpunosti su odgovorni za sve aktivnosti koje se preduzimaju na Internet prodavnici sa njihovog uređaja, kao i za bilo koje druge radnje koje su preduzete u vezi sa tim uređajima/e-mail adresama.

11.2. Korisnici su dužni da obaveste Administratora Internet prodavnice čim saznaju za neovlašćenu upotrebu/pristup Internet prodavnici sa njihovog uređaja/preko njihove e-mail adrese ili ukoliko posumnjaju da takva upotreba/pristup postoji, i/ili bilo koje drugo narušavanje bezbednosti njihovog uređaja sa kog im je omogućen pristup Internet prodavnici/bezbednosti e-mail adrese/bezbednosti same Internet prodavnice.

11.3. Korisnici su obavezni da učine sve što je u njihovoj moći kako bi onemogućili neovlašćeni pristup Internet prodavnici sa njihovog uređaja i/ili drugi vid narušavanje bezbednosti.

11.4. Internet prodavnica neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak i/ili štetu nastalu zbog neovlašćenog pristupa Internet prodavnici, usled propuštanja Korisnika da obezbedi svoj uređaj sa koga mu je omogućen pristup Internet prodavnici/svoju e-mail adresu, kao i usled bilo kojeg drugog propusta Korisnika.

11.5. Prilikom unošenja podataka o Platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica Banke, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama Banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Internet prodavnici.

12. KONTAKT PODACI INTERNET PRODAVNICE

12.1. Korisnici se mogu za sve informacije obratiti Administratoru Internet prodavnice koji pruža usluge tehničke podrške putem:

– e-mail adrese: office@smvideodownload.com;
– telefona: 064/8872-462

13. ZAVRŠNE ODREDBE I IZJAVA O PRIHVATANJU

13.1. Korisnici usluge izjavljuju da su pročitali, razumeli i prihvatili Uslove korišćenja, kao i da u pravni/ugovorni odnos sa Internet prodavnicom stupaju dobrovoljno.

13.2. Korisnici izjavljuju da su pročitali, razumeli i prihvatili Politiku privatnosti koja kao opšti akt Internet prodavnice i kao prilog Uslova korišćenja, čini njihov sastavni deo i direktno se primenjuje na pitanja zaštite podataka o ličnosti Korisnika, njihovo prikupljanje, obradu, skladištenje i promet.

13.3. Korisnici izjavljuju da su pročitali, razumeli i prihvatili odeljak Politika reklamacije kao sastavni deo Uslova korišćenja, a koji se direktno primenjuje na pravila o reklamacijama, kao i o odustanku od ugovora.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]